top of page

Algemene voorwaarden


 

 1. DEFINITIES 
 
In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen gehanteerd. 
 
1.1 De Halve Maen Tattoo gevestigd aan de Kleine Overstraat 5, 7411JH te Deventer, eenmanszaak gerund door Henry Greeve, hierna te noemen De Halve Maen Tattoo. 
 
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, die een opdracht verstrekt aan De Halve Maen Tattoo tot het laten aanbrengen van een tatoeage die door De Halve Maen Tattoo wordt behandeld of aan wie De Halve Maen Tattoo producten of diensten levert. 
 
1.3 Overeenkomst : elke overeenkomst tussen De Halve Maen Tattoo en Opdrachtgever tot levering van producten of diensten, waaronder begrepen het laten aanbrengen van een tatoeage. 
 
2. TOEPASSELIJKHEID 
 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen De Halve Maen Tattoo en Opdrachtgever, waarbij De Halve Maen Tattoo als (potentieel) verkoper en/of leverancier van producten en/of diensten optreedt. Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts schriftelijk en met uitdrukkelijke instemming van De Halve Maen Tattoo worden afgeweken. 
 
2.2 Alle leveringen van producten en/of diensten door De Halve Maen Tattoo worden zonder enige uitzondering geleverd door, onder contract lopende, De Halve Maen Tattoo personen en nimmer door de afzonderlijk handelende personen die door of namens De Halve Maen Tattoo zijn ingeschakeld, zoals gast tatoeëerders. 
 
2.3 De Opdrachtgever die een overeenkomst met De Halve Maen Tattoo aangaat, gaat uitdrukkelijk akkoord met deze door De Halve Maen Tattoo gehanteerde Algemene Voorwaarden 
 
3. EIGEN VERANTWOORDING EN EIGEN RISICO 
 
3.1 Alle opdrachten van Opdrachtgever aan De Halve Maen Tattoo worden verstrekt onder eigen verantwoording en voor eigen risico van Opdrachtgever. 
 
3.2 Door opdracht te geven aan De Halve Maen Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage, verklaart Opdrachtgever bekend te zijn met alle mogelijke gevolgen van de behandeling, waaronder begrepen medische, psychische en maatschappelijke gevolgen. Het is Opdrachtgever bekend dat de door of namens De Halve Maen Tattoo aangebrachte lichaamsversieringen nooit volledig of op cosmetisch aantrekkelijke wijze kunnen worden verwijderd. 
 
3.3 Door opdracht te geven aan De Halve Maen Tattoo tot het aanbrengen van een tatoeage verklaart Opdrachtgever tevens dat hij/zij in goede gezondheid verkeert, niet lijdt aan enige vorm van allergie, hemofilie, diabetes, immuunstoornis, huidaandoening of anderszins en niet besmet is met bloed overdraagbare ziekten (zoals HIV, hepatitis A, B of C en dergelijke) en dat zijn/haar behandeling ook op geen enkele wijze de gezondheid van de medewerker van De Halve Maen Tattoo of derden in gevaar kan brengen. 
 
3.4 Opdrachtgever staat er voor in dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft en zijn/haar besluit om een tatoeage door De Halve Maen Tattoo te laten aanbrengen weloverwogen heeft genomen. 
 
3.5 De Halve Maen Tattoo behandelt geen personen onder de 18.
 
3.5 De Halve Maen Tattoo heeft altijd het recht om aan Opdrachtgever te vragen om een geldig legitimatiebewijs te tonen, daarvan kopieën te maken en te bewaren. Indien de Opdrachtgever geen geldig legitimatiebewijs toont heeft De Halve Maen Tattoo het recht de opdracht te weigeren. 
 
4. AANSPRAKELIJKHEID 
 
4.1 Door opdracht te geven aan De Halve Maen Tattoo erkent Opdrachtgever dat De Halve Maen Tattoo een inspanningsverbintenis heeft. De Halve Maen Tattoo zal zich naar beste kunnen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken. De Halve Maen Tattoo kan nooit garanderen dat het beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt. De Halve Maen Tattoo is niet aansprakelijk voor het niet of niet-volledig bereiken van het beoogde resultaat en evenmin voor schade die zou kunnen ontstaan als gevolg van een behandeling, tenzij komt vast te staan dat de schade aan hem/haar opzet of grove schuld is te wijten. 
 
4.2 Voor het geval De Halve Maen Tattoo aansprakelijk wordt bevonden voor enige door Opdrachtgever geleden schade wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat De Halve Maen Tattoo voor de betreffende levering van producten of diensten aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht. 
 
4.3 Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere schade te voorkomen, alsmede De Halve Maen Tattoo terzake niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante informatie. 
 
4.4 De Halve Maen Tattoo bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens Opdrachtgever kan inroepen. 
 
5. GARANTIE 
 
De Halve Maen Tattoo gebruikt voor het tatoeëren uitsluitend kleuren/kleurstoffen die zijn gecontroleerd en onder controle staan van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Keuringsdienst van Waren, zoals bepaald in het Warenwetbesluit Tatoeagekleurstoffen. 
 
6. TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER 
 
6.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing. 
 
6.2 Geschillen tussen De Halve Maen Tattoo en Opdrachtgever, voortvloeiende uit de overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn of mede van toepassing zijn, worden bij uitsluiting berecht door de competente rechter van de Rechtbank te Zwolle, behoudens indien De Halve Maen Tattoo als eisende of verzoekende partij uitdrukkelijk kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever. 
 
7. CONVERSIE 
 
Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. 
 
8. SLOTBEPALING 
 
Het laten zetten van een tatoeage door De Halve Maen Tattoo is te allen tijde op eigen risico zowel bij mondelinge als schriftelijke overeenkomst. 
 
DISCLAIMER RISICO’S 
 
Laat geen tatoeage zetten: 
 
• op plekken waar je het afgelopen jaar plastische chirurgie of bestraling hebt ondergaan; 
 
• op een litteken dat minder dan een jaar oud is; 
 
• op een plek die minder dan zes weken geleden is getatoeëerd; 
 
• op een plek waar minder dan drie maanden geleden een tatoeage is weggelaserd; 
 
• op geïrriteerde huid zoals bultjes, donkere moedervlekken of zwellingen; 
 
• als je onder invloed bent van alcohol of drugs; 
 
• als je allergisch bent voor tatoeagematerialen of -inkt. 
 
Daarnaast wordt het afgeraden om een tatoeage te laten zetten als één van de volgende situaties op jou van toepassing is: 
 
• diabetes 
 
• problemen met bloedstolling 
 
• chronische huidziekte 
 
• een verminderde afweer 
 
• hart- en vaatafwijkingen 
 
• zwangerschap of borstvoeding 
 
Is één van deze situaties op jou van toepassing maar wil je toch een tatoeage laten zetten? Dan raden we je sterk aan om je plannen voor een tatoeage eerst met je behandelend arts te bespreken. Je arts heeft het beste zicht op de stabiliteit van je lichamelijke toestand (met of zonder het gebruik van medicatie). Hierdoor kan hij of zij het beste beoordelen wat de risico’s zijn wanneer je een tatoeage laat zetten. Lees daarnaast het advies hieronder door, hierin staat wat extra uitleg over de risico’s van een tatoeage in jouw situatie. 
 
ADVIEZEN VOOR MENSEN MET DIABETES 
 
• Zorg dat je hemoglobine A1c level en het algemene bloedglucosegehalte van je bloed onder controle zijn voordat je je laat tatoeëren. Hiermee verklein je de kans dat je tijdens en na het tatoeëren een wondinfectie of ontsteking oploopt. Om zeker van het juiste gehalte te zijn, kun je je het beste vlak voor het tatoeëren prikken. 
 
• In het algemeen geldt: bespreek je plannen voor het zetten van een tatoeage eerst met je behandelend arts. 
 
 
 
ADVIEZEN  VOOR MENSEN MET EEN BLOEDSTOLLINGSZIEKTE EN MENSEN DIE ANTISTOLLINGSMIDDELEN GEBRUIKEN 
 
• Wanneer je een bloedstollingsziekte hebt of antistollingsmiddelen gebruikt, kan je huid tijdens het tatoeëren sneller gaan bloeden en langer doorbloeden dan bij andere mensen. Om het risico op ernstige bloedingen zo klein mogelijk te maken, worden grote tatoeages afgeraden. Wil je toch een grote tatoeage, laat deze dan bij voorkeur in meerdere keren zetten. 
 
• In het algemeen geldt: bespreek je plannen voor het zetten van een tatoeage eerst met je behandelend arts. Je arts kan namelijk het beste oordelen over de status van je bloedwaarden. 
 
 
 
ADVIEZEN VOOR MENSEN MET EEN CHRONISCHE HUIDZIEKTE  
 
• In het geval van een chronische huidziekte (zoals bijvoorbeeld psoriasis of sarcoidose in de huid), bestaat de kans dat je je huidklachten ook ontwikkelt op de plaats die je hebt laten tatoeëren. Dit heet het Koebner fenomeen. Om de kans hierop te verkleinen, wordt het afgeraden om een tatoeage te laten zetten op momenten dat je huidziekte erg actief is. En laat bij voorkeur ook geen tatoeage zetten op plekken waar je huidziekte vaak optreedt. 
 
• Wanneer je ooit melanomen (huidkanker) hebt gehad, of dit in je familie voorkomt, wordt het afgeraden om een tatoeage te laten zetten. Op de getatoeëerde huid zijn nieuwe melanomen moeilijker in een vroeg stadium te ontdekken. 
 
• In het algemeen geldt: bespreek je plannen voor het zetten van een tatoeage eerst met je behandelend arts. 
 
 
 
ADVIEZEN VOOR MENSEN MET EEN AFWEERSTOORNIS OF MEDICIJNEN DIE HET AFWEERSYSTEEM KUNNEN VERZWAKKEN 
 
• Ook als er veilig en hygiënisch wordt gewerkt, loop je bij het zetten van een tatoeage risico op infecties. Wanneer je een afweerstoornis hebt (hier valt ook leukemie onder) of medicijnen gebruikt die het afweersysteem kunnen verzwakken, is dit risico verhoogd. Bespreek je plannen voor het zetten van een tatoeage daarom altijd eerst met je behandelend arts. 
 
 
 
ADVIEZEN VOOR MENSEN MET EEN HART- OF VAATZIEKTE  
 
• Als je een hart- of vaatziekte hebt, bestaat het risico dat je door tatoeëren endocarditis (een infectie aan de binnenwand van het hart) oploopt. Vanwege dit risico wordt het afgeraden om een tatoeage te laten zetten wanneer je je hartaandoening niet optimaal onder controle hebt. 
 
• In het algemeen geldt: bespreek je plannen voor het zetten van een tatoeage altijd eerst met je behandelend arts. 
 
 
 
ADVIEZEN VOOR ZWANGEREN EN VROUWEN DIE BORSTVOEDING GEVEN 
 
• Neem geen tatoeage als je zwanger bent of borstvoeding geeft. Niet alle risico’s rondom het tatoeëren voor zwangere vrouwen zijn bekend. Mocht je bovendien als gevolg van de tatoeage 
 
• een infectie oplopen, dan mag je bepaalde medicijnen ter bestrijding van de infectie niet gebruiken, vanwege het risico voor je (ongeboren) kind. 
 
• De nazorg behandeling wordt mondeling en schriftelijk gegeven na het zetten van je tattoo. 
 
• De tattoo wordt op de dag zelf afgerekend. 

bottom of page